به پورتال اداره کل دامپزشکی استان گلستان خوش آمدید
 

 

دکتر غلامرضا محرابی

سمت : مدیر کل دامپزشکی استان گلستان

تاریخ انتصاب :1397

تاریخ اتمام ماموریت :-

مدت تقریبی ریاست:-

 

 

دکتر محمود رضا وفایی

سمت : مدیر کل دامپزشکی استان گلستان

تاریخ انتصاب :1389

تاریخ اتمام ماموریت :1397

مدت تقریبی ریاست:7 سال و نیم

 

 

دکتر احمد طبرسا

سمت : مدیر کل دامپزشکی استان گلستان

تاریخ انتصاب :1389

تاریخ اتمام ماموریت :1389

مدت تقریبی ریاست: 6ماه

 

 

دکتر غلامرضا محرابی

سمت : سرپرست دامپزشکی استان گلستان

تاریخ انتصاب :1389

تاریخ اتمام ماموریت :1389

مدت تقریبی ریاست: 6ماه

 

 

دکتر رسول عاطفی نژاد

سمت : مدیر کل دامپزشکی استان گلستان

تاریخ انتصاب :1385

تاریخ اتمام ماموریت :1389

مدت تقریبی ریاست:4سال

 

 

دکتر حسین ذهتاب

سمت : مدیر کل دامپزشکی استان گلستان

تاریخ انتصاب :1376

تاریخ اتمام ماموریت :1385

مدت تقریبی ریاست:8سال

 

 

دکتر محمد الهی

سمت : رئیس شبکه گرگان و گنبد

تاریخ انتصاب :1373

تاریخ اتمام ماموریت :1376

مدت تقریبی ریاست:4 سال

 

 

دکتر علی اکبر پسرکلی

سمت : رئیس شبکه گرگان و گنبد

تاریخ انتصاب :1366

تاریخ اتمام ماموریت :1373

مدت تقریبی ریاست:7سال و 3ماه