به پورتال اداره کل دامپزشکی استان گلستان خوش آمدید
 

 

 

 

 

مهندس مهدی زیارتی

سرپرست اداره امور مالی

تلفن تماس:32430906

داخلی:318

پست الکترونیکی:fin.golestan@ivo.ir

همکاران:

مهندس حجت شریفیان / شماره داخلی313

مهندس مصطفی ریاحی / شماره داخلی314

آقای سید محمد رضی / شماره داخلی310

خانم زینب وردان / شماره داخلی365

خانم مریم دوجی / شماره داخلی314