به پورتال اداره کل دامپزشکی استان گلستان خوش آمدید
 

 

 

 

 

دکتر شاپور فکوری

رئیس اداره بررسی ، مبارزه و مراقبت بیماری های آبزیان

تلفن تماس:32435046

داخلی:353

پست الکترونیکی: aqdcs.golestan@ivo.ir


همکار:

دکتر محبوبه فلاح / شماره داخلی 354