به پورتال اداره کل دامپزشکی استان گلستان خوش آمدید
 

 

دکتر محمد حسین مسلمی

معاون توسعه مدیریت و منابع

تلفن تماس:32430645

داخلی:306

پست الکترونیکی:adsu.golestan@ivo.ir