مهندس حسینعلی عرب مفرد

فرمانده پایگاه بسیج والفجر

تلفن تماس:32420940

داخلی:325