لیست اخبار صفحه :1
در جشنواره شهید رجایی در سال 97 اداره کل دامپزشکی استان گلستان موفق به کسب عنوان دستگاه برتر در ارزیابی عملکرد شاخص های عمومی و اختصاصی شد
کسب عنوان دستگاه برتر در ارزیابی عملکرد شاخص های عمومی

در جشنواره شهید رجایی در سال 97 اداره کل دامپزشکی استان گلستان موفق به کسب عنوان دستگاه برتر در ارزیابی عملکرد شاخص های عمومی و اختصاصی شد

در جشنواره شهید رجایی در سال 97 اداره کل دامپزشکی استان گلستان موفق به کسب عنوان دستگاه برتر در ارزیابی عملکرد شاخص های عمومی و اختصاصی شد

    لینک کوتاه