گام شماره 1
گام شماره 2
گام شماره 3
داشتن برنامه و زمانبندی
تهیه و تدوین برنامه عملیاتی و زمانبندی لازم برای انجام کارها و پروژه ها در فازهای مختلف برای دوره ارزشیابی و ارائه گزارش به موقع
مسئولیت پذیری
قبول مسئولیت اقدامات –فعالیتها و نتایج مربوط به حوزه فعالیت خود برخورداری از تعهد و انگیزش برای انجام فعالیتها
تلاش و کوشش در کارها
صرف وقت و انرژی کافی جهت انجام بهینه وظایف و پیگیری امور تا حصول نتیجه کمی و کیفی مورد نظر
کارافرینی و نواوری
ارائه راه کارهای مناسب جهت رفع مشکلات –ارائه پیشنهادات جدید- شیوه های موثر و نوین انجام کار و ارائه خدمات جدید
کار تیمی
همکاری و رفتار احترام آمیز با همکاران در انجام برنامه –توان کارگروهی و پذیرش نظرات و راهنمایی های دیگران
توسعه فردی (اموزش)
دریافت گواهینامه آموزشی تخصصی مرتبط با شغل (به ازاء هر ده ساعت آموزش مصوب 1 امتیاز )
بکارگیری فناوری های مناسب در انجام کار
توانایی به کارگیری روش های جدید فناوری اطلاعات در انجام وظایف شغلی و سازمانی
تشویق در طول دوره ارزشیابی
دریافت تقدیر نامه از رئیس جمهور (به ازای هر تقدیرنامه 5/3 امتیاز)
تشویق در طول دوره ارزشیابی
وزیر ذیربط یا معاون رئیس جمهور(به ازای هر تقدیرنامه 2 امتیاز)
تشویق در طول دوره ارزشیابی
استاندار یا معاون وزیر و همتراز آن(به ازای هر تقدیرنامه 5/1 امتیاز)
تشویق در طول دوره ارزشیابی
رئیس یا معاون موسسه دولتی(به ازای هر تقدیرنامه 1 امتیاز)
تشویق در طول دوره ارزشیابی
کسب عنوان کارمند نمونه در سطح دستگاه
تشویق در طول دوره ارزشیابی
مدیر کل مربوط (به ازای هر تقدیرنامه 0/5 امتیاز)
گام شماره 4
رعایت نظم و انضباط
حضور به موقع در محل کار و جلسات انجام به موقع تعهدات و استفاده موثر از اوقات اداری
رعایت مقررات اداری
رعایت احترام و سلسه مراتب اداری
رفتار و برخورد مناسب با ارباب رجوع
مراجعینی که با ذکر نام مدیر از وی اعلام رضایت نموده اند
رفتار و برخورد مناسب با ارباب رجوع
نارضایتی مراجعان
رفتار و برخورد مناسب با همکاران
قابلیت اعتماد
رفتار و برخورد مناسب با همکاران
انتقال دانش و تجربه به همکاران
رفتار و برخورد مناسب با همکاران
مشارکت و همکاری در انجام فعالیتهای واحد حسب مورد
رفتار و برخورد مناسب با همکاران
رفتار و برخورد مناسب با دیگران
پایبندی به فرهنگ سازمانی و ارزشها
عمل به ارزش ها و فرهنگ سازمانی
پایبندی به فرهنگ سازمانی و ارزشها
عمل به ارزشهای حرفه ای و شغلی
پایبندی به فرهنگ سازمانی و ارزشها
عمل به مبانی اخلاقی و رفتاری
پایبندی به فرهنگ سازمانی و ارزشها
حضور فعال در مراسم و مناسک مذهبی
لینک کوتاه