در حال بارگذاری
گام شماره 1
تذکر:برنامه های این بخش باید برگرفته از برنامه های عملیاتی سالانه دستگاه اجرایی باشد.
گام شماره 2
عوامل عمومی
مدیریتی:(این بند بر اساس اقدامات و نتایج حاصله از بند(الف)در طول دوره ارزشیابی تکمیل می گردد)
شناخت اهداف ، راهبردها و منابع
شناخت اهداف –ماموریت ها و اولویتها و برنامه های دستگاه
شناسایی ماموریت های قانونی و برنامه های کلان-برنامه های عملیاتی و جهت گیریهای مناسب در سازمان مربوط بر اساس اولویت ها
شناخت اهداف ، راهبردها و منابع
شناسایی و ارزشیابی نیازها و منابع
شناخت نیازمندی های اجرای برنامه-اطلاع از مجموع منابع انسانی و فیزیکی واحد تحت امر و آگاهی از توانایی های هر یک از کارمندان برای استفاده بهینه و رفع موانع
ارتباطات و مدیریت زمان
هماهنگی ها و ارتباطات درون و برون سازمانی
تدوین برنامه ارتباطی و هماهنگی های لازم در داخل سازمان در سطوح مختلف و بیرون از سازمان و ایجاد ساز و کارهای ارتباطی و بازخوردگیری
ارتباطات و مدیریت زمان
زمانبندی اجرای برنامه
تدوین برنامه ارتباطی و هماهنگی های لازم در داخل سازمان در سطوح مختلف و بیرون از سازمان و ایجاد ساز و کارهای ارتباطی و بازخوردگیری
اجرا:
ساماندهی امور
تقسیم و مدیریت کار و ایجاد انگیزش
تقسیم مناسب کار میان کارمندان و تشکیل تیم ها و پیش بینی ساز و کارهای انگیزشی برای مشارکت کارمندان و ایجاد هماهنگی های لازم بین عوامل و تیمهای کاری
کاربست فناوری ها
بکارگیری فناوری ها در انجام کارها و بهبود فرآیند انجام کارها
توانایی به کارگیری روش های جدید فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدیریت انجام وظایف سازمانی بویژه برنامه های سالانه و بهبود روش های انجام کار و نظام بازخوردگیری از نتایج با استفاده از فناوری اطلاعات
نظارت:
پایش و ارزشیابی
برنامه نظارت و کاربست فناوری در نظارت و ارزشیابی و پایش داده ها ، فرآیندها
بکارگیری فناوری و نرم افزارهای روز در فرآیند نظارت و ارزشیابی عملکرد موثر برنامه های سالانه و پایش درون داده های مورد نیاز اجرای برنامه و فرآیندهای اجرایی برنامه های سالانه
فرایندی:
یاد دهی
توسعه و توانمندسازی کارمندان تحت سرپرستی
-ارائه راهنمایی های موثر –اموزش و انتقال تجارب شغلی خود به کارمندان به شیوه مربیگری و . -مستندسازی دانش و تجربیات و تسهیم آن بین کارمندان تحت سرپرستی و در سازمان -فراهم آوردن فرصتهای آموزشی و یادگیری برای کارمندان -تفویض اختیار به کارمندان در انجام برخی از امور
کارافرینی
تهیه طرح کار موثر و نواوری
ارائه راه کارها و طرح های عملی نوین مناسب جهت رفع مشکلات واحد تحت سرپرستی –ارائه پیشنهادات مناسب –ارائه شیوه های موثر در کار و توان عملیاتی کردن ایده ها و روشهای نوین کارمندان
گام شماره 3
تشویقات :
تشویق در طول دوره ارزشیابی
دریافت تقدیر نامه از رئیس جمهور (به ازای هر تقدیرنامه 3/5امتیاز)
حداکثر امتیاز 7
تشویق در طول دوره ارزشیابی
وزیر ذیربط یا معاون رئیس جمهور (به ازای هر تقدیرنامه1/5 امتیاز)
حداکثر امتیاز 4/5
تشویق در طول دوره ارزشیابی
استاندار یا معاون وزیر و همتراز آن (به ازای هر تقدیرنامه 1 امتیاز)
حداکثر امتیاز 3
تشویق در طول دوره ارزشیابی
رئیس یا معاون موسسه دولتی (به ازای هر تقدیرنامه 0/5 امتیاز)
حداکثر امتیاز 2
تشویق در طول دوره ارزشیابی
کسب عنوان مدیر نمونه در سطح دستگاه
حداکثر امتیاز 5
رفتاری:
رعایت نظم و انضباط
حضور به موقع در محل کار و جلسات انجام به موقع تعهدات و استفاده موثر از اوقات اداری
حداکثر امتیاز 3
مقررات اداری
رعایت احترام و سلسه مراتب اداری
حداکثر امتیاز 2
رفتار و برخورد مناسب با ارباب رجوع
مراجعینی که با ذکر نام مدیر از وی اعلام رضایت نموده اند
حداکثر امتیاز3
رفتار و برخورد مناسب با ارباب رجوع
نارضایتی مراجعان
حداکثر امتیاز8-
رفتار و برخورد مناسب با مرئوسان
برقراری ارتباط مناسب با کارمندان
رضایت 1 عدم رضایت1-
رفتار و برخورد مناسب با مرئوسان
رفتار و برخورد مناسب با مرئوسان
رضایت 1 عدم رضایت1-
رفتار و برخورد مناسب با مرئوسان
فراهم کردن مشارکت کارمندان در تصمیم سازی ها و رعایت عدالت
رضایت 2 عدم رضایت2-
رفتار و برخورد مناسب با مرئوسان
داشتن روحیه انتقادپذیری در برخورد با کارمندان و شنیدن دقیق سخنان دیگران
رضایت 1 عدم رضایت1-
گام شماره 4
رفتار عمومی
ترویج فرهنگ سازمانی و ارزشها
ترویج ارزش ها و توسعه فرهنگ سازمانی
حداکثر امتیاز3
ترویج فرهنگ سازمانی و ارزشها
ترویج ارزش های حرفه ای و شغلی
حداکثر امتیاز2
ترویج فرهنگ سازمانی و ارزشها
ترویج مبانی اخلاقی و رفتاری مبتنی بر آموزه های دینی
حداکثر امتیاز3
ترویج فرهنگ سازمانی و ارزشها
حضور فعال در مراسم و مناسک مذهبی و ترغیب موئوسان به حضور در آن
حداکثر امتیاز2
عامل/عوامل موضوع ماده 5 دستوررالعمل(تا 20 امتیاز در سقف 100 امتیاز)
نقاط قوت و ضعف ارزشیابی شونده و توصیه های مقام مافوق با توجه به نتیجه ارزشیابی :
لینک کوتاه