ردیف

نام شهرستان

رئیس اداره

کد شهرستان

شماره تلفن

شماره فاکس

1

گرگان

دکتر رحیمی

017

32220103

32221859

2

کردکوی

دکتر ایرجی

017

34334719

34322025

3

بندر گز

دکتر احسانی

017

34362107

34365240

4

بندرترکمن

دکتر کرمیان

017

34493317

34487670

5

گمیشان

دکتر پژوهنده

017

34463977

34462037

6

آق قلا

دکتر پورقاز

017

34526966

34522267

7

علی آباد کتول

دکتر شادان

017

34223377

34237010

8

آزادشهر

دکتر شاهرودیان

017

35721220

35722876

9

رامیان

دکتر تکه

017

35881213

35880464

10

گنبد

دکتر گوکلانی

017

33352451

33352153

11

مینودشت

دکتر نقدی

017

35228128

35222368

12

گالیکش

دکتر منصوری

017

35832368

35838820

13

کلاله

دکتر شیخ

017

35442575

35444124

14

مراوه تپه

دکتر دوجی

017

35452457

3545288

 

لینک کوتاه