خانم مهدیه رنجبر 

مسئول روابط عمومی

تلفن تماس:32430926

داخلی:372

پست الکترونیکی:relation.golestan@ivo.ir

 

 

 همکار

 

 

لینک کوتاه