مهندس سید مصطفی صداقت

مسئول روابط عمومی

تلفن تماس:32430926

داخلی:372

پست الکترونیکی:relation.golestan@ivo.ir

همکار:

خانم مژگان کیا / شماره داخلی 372