مهندس منوچهر عسگری

مسئول حراست

تلفن تماس:32430440

داخلی:330

پست الکترونیکی:he.golestan@ivo.ir

همکاران:

مهندس محمد محمدخانی / شماره داخلی333

مهندس محمود گیلک / شماره داخلی 332

 

لینک کوتاه