ایمیل های اداره کل و شهرستانها

مدیر کل

head.golestan@ivo.ir

معاون توسعه مدیریت و منابع

Adsu.golestan@ivo.ir

معاون سلامت

tech.golestan@ivo.ir

اداره امور اداری

adaf.golestan@ivo.ir

اداره فن آوری اطلاعات ، ارتباطات و تحول اداری

it.golestan@ivo.ir

اداره برنامه و بودجه

plan.golestan@ivo.ir

اداره امور مالی

fin.golestan@ivo.ir

بازرسی

golestan.bz@ivo.ir

حراست

he.golestan@ivo.ir

روابط عمومی

relation.golestan@ivo.ir

آموزش

te.golestan@ivo.ir

حقوقی

Law.golestan@ivo.ir

دفتر نمایندگی ولی فقیه

hnvf.golestan@ivo.ir

کارگزینی

pers.golestan@ivo.ir

نقلیه

nagh.golestan@ivo.ir

دبیرخانه

secr.golestan@ivo.ir

انبار

Stock.golestan@ivo.ir

اداره مبارزه

adcs.golestan@ivo.ir

اداره آبزیان

Aqdcs.golestan@ivo.ir

اداره دارو درمان

Ptl.golestan@ivo.ir

قرنطینه

qu.golestan@ivo.ir

اداره طیور

pdcs.golestan@ivo.ir

آزمایشگاه

Lab.golestan@ivo.ir

بهداشت

Health.golestan@ivo.ir

گزارش بیماری

gis.golestan@ivo.ir

امور واکسن

bvac.golestan@ivo.ir

شبکه گرگان

gorgan@ivo.ir

شبکه آق قلا

aghghala@ivo.ir

شبکه علی آباد کتول

aliabad@ivo.ir

شبکه بندر گز

bandargaz@ivo.ir

شبکه بندر ترکمن

btorkaman@ivo.ir

شبکه گنبد

gonbad@ivo.ir

شبکه کردکوی

kordkoy@ivo.ir

شبکه مینودشت

minodasht@ivo.ir

 

لینک کوتاه