دکتر محمد علی سالار

رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی

تلفن تماس:32430643

داخلی:350

پست الکترونیکی:health.golestan@ivo.ir

همکاران:

دکتر حسین پیله ور/ شماره داخلی352

دکتر شاهرخ پور سینا / شماره داخلی369

دکتر احمد طبرسا / شماره داخلی 368

مهندس علی اصغر گرزین / شماره داخلی352

مهندس مهدی اصغری نژاد / شماره داخلی 352

مهندس آرش رنگریز / شماره داخلی 352

 

 

 

 

لینک کوتاه