مهندس میرافضلی

کارشناس مسئول قرنطینه و امنیت زیستی

تلفن تماس:32427929

داخلی:320

پست الکترونیکی:qu.golestan@ivo.ir

 

 

همکاران:

خانم مهندس سمیه منوچهر / شماره داخلی321

آقای محسن صلح جو / شماره داخلی321

 

 

لینک کوتاه