مهندس میرافضلی

کارشناس مسئول قرنطینه و امنیت زیستی

تلفن تماس:32427929

داخلی:320

پست الکترونیکی:qu.golestan@ivo.ir

 

 

همکاران:

خانم دکتر سمیه منوچهر / شماره داخلی321

آقای دکتر عبدالحکیم دانشیان / شماره داخلی321

 

 

لینک کوتاه