دکتر شهریار کتوک

رئیس اداره تشخیص و درمان

تلفن تماس:32435930

داخلی:364

پست الکترونیکی:ptl.golestan@ivo.ir

 

همکاران:

دکتر محمد ابراهیم مخدومی / شماره داخلی362

دکتر رضا ملک / شماره داخلی363

مهندس علیرضا دماوندی / کارشناس مسئول آزمایشگاه / شماره داخلی339

دکتر مهزاد حسینی / شماره داخلی336

خانم مهدیه رنجبر یانه سری / شماره داخلی334

آقای مهدی ناروئی / شماره داخلی339

آقای امین آخوندی / شماره داخلی335

آقای سید شهرام حسینی / شماره داخلی339

خانم شیرین شیخ الاسلام / شماره داخلی335

خانم زهرا مسیح / شماره داخلی 339

لینک کوتاه