دکتر شهریار کتوک

رئیس اداره تشخیص و درمان

تلفن تماس:32435930

داخلی:364

پست الکترونیکی:ptl.golestan@ivo.ir

 

همکاران:

دکتر محمد ابراهیم مخدومی / شماره داخلی362

خانم دکتر زینب صالحی / شماره 357

دکتر مهزاد حسینی  / شماره داخلی356

دکتر مصطفی صداقت / کارشناس مسئول آزمایشگاه / تلفن تماس 01734532582(واقع در مرکز تشخیص ملی اسب - آق قلا)

مهندس علیرضا دماوندی / تلفن تماس 01734532582(واقع در مرکز تشخیص ملی اسب - آق قلا)

آقای مهدی ناروئی /تلفن تماس 01734532582(واقع در مرکز تشخیص ملی اسب - آق قلا)

آقای امین آخوندی / تلفن تماس 01734532582(واقع در مرکز تشخیص ملی اسب - آق قلا)

خانم شیرین شیخ الاسلامی /تلفن تماس 01734532582(واقع در مرکز تشخیص ملی اسب - آق قلا)

خانم زهرا مسیح / تلفن تماس 01734532582(واقع در مرکز تشخیص ملی اسب - آق قلا)

آقای  علی شفیعی / تلفن تماس 01734532582(واقع در مرکز تشخیص ملی اسب - آق قلا)

آقای حمزه اسفندیاری /تلفن تماس 01734532582(واقع در مرکز تشخیص ملی اسب - آق قلا)

لینک کوتاه