دکتر حمید رضا حنفی

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های دامی

تلفن تماس:32430649

داخلی:359

پست الکترونیکیadcs.golestan@ivo.ir:

 

 

همکاران:

دکتر محمود رضا وفایی / شماره داخلی360

دکتر مسعود محمد خانی/شماره داخلی 360

مهندس علیرضا مسکر سرکلاته / شماره داخلی 358

 

لینک کوتاه