*****

اقای دکتر اسماعیل زنگانه 

رئیس اداره برنامه و بودجه

تلفن تماس:32430648

داخلی:347

پست الکترونیکی:plan.golestan@ivo.ir

همکار:

خانم دکتر آمنه جمشیدی رودباری/ شماره داخلی 361

 

 

 

لینک کوتاه