***********

رئیس اداره برنامه و بودجه

تلفن تماس:32430648

داخلی:373

پست الکترونیکی:plan.golestan@ivo.ir

همکار:

خانم خدیجه ترک کوهسار / شماره داخلی 322

 

 

لینک کوتاه