دکتر شاپور فکوری

رئیس اداره بررسی ، مبارزه و مراقبت بیماری های آبزیان

تلفن تماس:32435046

داخلی:353

پست الکترونیکی:aqdcs.golestan@ivo.ir

 

 

همکار:

دکتر آینا قاضلی کر / شماره داخلی 354

 

 

 

 

لینک کوتاه