دکتر شاپور فکوری

رئیس اداره بررسی ، مبارزه و مراقبت بیماری های آبزیان

تلفن تماس:32435046

داخلی:316

پست الکترونیکی:aqdcs.golestan@ivo.ir

 

 

همکار:

دکتر آینا قاضلی کر / شماره داخلی 315

 دکتر محمدحسین مسلمی

دکتر رسول عاطفی نژاد

 

 

 

لینک کوتاه