مهندس حجت شریفیان

رئیس اداره امور مالی

تلفن تماس:32430906

داخلی:318

پست الکترونیکی:fin.golestan@ivo.ir

همکاران:

مهدی نه نا زیارتی/ شماره داخلی313

مهندس مصطفی ریاحی / شماره داخلی314

آقای سید محمد رضی / شماره داخلی310

خانم زینب وردان / شماره داخلی365

آقای مرتضی مهدیان پور / شماره داخلی 314

 

 

لینک کوتاه