مهندس مصطفی ریاحی

رئیس اداره امور مالی

تلفن تماس:32430906

داخلی:318

پست الکترونیکی:fin.golestan@ivo.ir

همکاران:

خانم زینب وردان / کارشناس مسئول / شماره داخلی365

آقای مرتضی مهدیان پور / کارشناس مالی / شماره داخلی 313

آقای میلاد دیوسالار / کارشناس مالی /  شماره داخلی 311

آقای محمدرضا آلوستانی / امین اموال / شماره داخلی 355

 

 

 

لینک کوتاه